Ons visie: Die 3 + 2 Agenda

Meer Jesus

Die Groot Fokus is op Jesus Christus, die Gekruisigde

Waarna ons kyk bepaal waarheen ons gaan, veral in ʼn wêreld met baie paaie

Ons glo dat:

 • Jesus Christus die enigste weg na die Vader is (Joh 14:6; Matt 11:27-28).
 • Mense slegs deur genade gered word wanneer hulle Jesus as Verlosser en Saligmaker 
aanneem (Ef 2:8-9; 1 Joh 5:1; Joh 1:12).
 • God Homself in sy Woord aan ons openbaar en dat die middelpunt van die Woord die 
evangelie van die kruis is (1 Kor 1:18).
 • Jesus Christus gelowiges met sy Gees doop of deurdrenk (Hand 1:5; 2:37-39; 1 Kor 12:13).
 • Deur Jesus Christus die Drie-enige God aanbid (“worship”) moet word.
 • Ons Jesus moet volg na sondige, seerkry en swaarkry mense (Matt 8:3; Joh 12:26).

Meer Liefde

Die Groot Gebod is om God en my naaste toenemend lief te hê soos myself

Ons glo dat:

 • Liefde tot God en ons naaste God se Groot Gebod vir onsself en vir die gemeente is (Deut 6:5; Mark 12:30-31).
 • Dat die liefde deur die Gees gewek word en ʼn voorwaarde is vir die gawes van die Gees (Kol 1:8; Fil 1:9-10; 1 Kor 13).
 • Ons gereeld moet bid vir meer en meer liefde (Fil 1:9-11; Ef 3:14-21).
 • ’n Lewe van lofprysing en aanbidding kenmerkend is van die ware kerk (Mark 12:30; Dan 
6:11-12).
 • Liefde sal uitloop op optrede wat ʼn verskil maak in mense se lewens (Fil 1:9; Mark 
12:31).

Meer Dissipels

Die Groot Opdrag is om dissipels van Jesus te maak

Die Groot Opdrag is groots of “Great”.

Ons glo dat:

 • Dit elke lidmaat se hooftaak is om van ander mense volgelinge en leerlinge van Jesus maak (Gen 12:3; Dan 7:12-13; Matt 28:18-20).
 • Dissipelmaking ʼn proses is wat neerkom op: 1) uitreiking na ander; 2) inlywing in die liefdesgemeenskap van Vader, Seun en Heilige Gees deur geloofsbelydenis en doop asook versorging binne hierdie gemeenskap; 3) lering tot lewensverandering en tot ʼn eie bediening in die wêreld (Matt 28:18-20).
 • Ons gerigtheid in die eerste plek op die wêreld buite die kerk moet wees (Hand 1:8; Matt 28:18; Joh 3:16).
 • Gehoorsame dissipels God ook met hulle geld liefhet (Groot Gebod). Daarom gee hulle met blydskap (2 Kor 9:7) en uit gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus (2 Kor 9:13, vgl. Groot Fokus), nie slegs ʼn tiende nie, maar alles wat nodig is.

Die Groot Fokus is op Jesus Christus, die Gekruisigde

Fokus bepaal prioriteite. Elke mens fokus op ʼn saak wat vir hom/haar belangrik is. Waarop ek fokus, wys wat my persoonlike antwoord is op die vraag na die sin van my lewe.

Verder maak ʼn gefokusde lewe my effektief. Wanneer ʼn brandglas die strale van die son op een plek fokus, ontstaan gou ʼn vlam.

ʼn Gemeente met fokus gee ʼn vlam van hoop. Wat moet ons fokus wees? God sê in die Bybel presies wat ons fokus moet wees.

“want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde (Paulus in Kor 2:2) en “laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.(Heb 12:1-2)

Ons fokus is dus nie op ʼn saak of strategie nie, maar op ʼn Persoon en op ʼn persoonlike verhouding met Hom, met Jesus Christus.

Wat ʼn voorreg! Hy en Hy alleen is die Hoof van die gemeente (Ef 4:4, 16; 1 Kor 12:12), nie die senior dominee of die kerkraad nie.

Waarom praat ons in die gemeente van die Groot Fokus?

Die hele Bybel fokus op Jesus Christus. Meer nog, aan die einde van die wêreldgeskiedenis sal elke mens op Hom moét fokus, selfs diegene wat hulle kans verbeur het om Hom as Verlosser aan te neem (Heb 1:1; Fil 2:10; Matt 11:28; Openb 5:1-14).

Die Groot Fokus op Jesus is ook groot of groots (“great”!) omdat dit so effektief is. Mense wat Jesus ken ontmoet ook sy Vader en word permanent kinders van die Vader (Joh 14:6; 1 Joh 5:1).

Wie Jesus ken kry ook bonatuurlike wysheid, hulle begin dink soos Hy (1 Kor 1:30; 2:16). Verder ontvang hulle almal sy Gees in hulle (1 Kor 2:9-16). Hy belowe om alle mense wat hulleself tot Hom bekeer met die Heilige Gees te doop of te deurdrenk (Hand 2:38-39; 1 Kor 12:13).

Ons opdrag is ook nie moeilik nie. Ons moet vervul word met die Gees, deur elke aspek van ons lewe aan Jesus, die Oorwinnaar oor sonde en dood, oor te gee (“surrender”) (Rom 12:1-2; Matt 11:28).

Die Groot Fokus is prakties, eenvoudig en beeldryk. Christus is die “Gekruisigde” en sy Woord is die “woord van die kruis” (1 Kor 1:18; 2:2). Daarom gee die kruis die prentjie van die verhouding met Jesus. Ons kan die betekenis van die kruis opsom in ʼn paar “S”-woorde:

 • Saligheid elkeen wat Jesus as sy/haar Verlosser aangeneem het, ontvang die ewige saligheid (Joh 1:12, 3:16).
 • Wie op Jesus fokus ontvang ook sekerheid in ʼn onseker wêreld waarin vaste waarhede konstant vloeibaar is (vgl. 1 Kor 1:22-23). Die kruis is egter nie soseer ʼn verstaanbare of gewilde oplossing nie.
 • Dit is ʼn struikelblok vir elkeen wat op eie insig staatmaak of na wondertekens en ervarings soek om oortuig te word (1 Kor 1:22-23).
 • Die kruis was immers in die Bybelse tyd ʼn simbool van skande.

Vandag nog skaam baie mense hulle vir hierdie eenvoudige verlossingsplan. En tog gee die boodskap van die kruis die enigste werklike sin in sonde, siekte, seerkry en swaarkry.

Die kruis was in die werklikheid van die aardse lewe ingeplant en verbind ons aan die hemel. Voor die kruis ontdek ek my eie sonde (Rom 3:9-10) én dat Jesus se genade genoeg is vir die grootste sonde (Rom 5:20). Die kruis gee ook perspektief op seerkry en swaarkry. Sukses en gesondheid is nie gewaarborg nie. Maar as kind van God kan ek altyd seerkry en swaarkry in my en ander se lewe, as geleenthede vir groei sien. Meer nog, ek wil daar wees waar Jesus is (Joh 12:26) en dit is juis by sondaars en seerkry-mense! Dan vind ek dat Jesus, die Groot Geneesheer voor my op die toneel is (Matt 8:3; 9:12-13).

So gesien word ʼn gemeente wat die kruis omhels ʼn hawe vir sondige en seerkry-mense, én ʼn alternatiewe verloste gemeenskap met hoop!

Die Groot Gebod is om God en my naaste toenemend lief te hê soos myself

Johannes 3:16 is baie bekend: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê”. Die voorafgaande verse vertel van Jesus se kruisiging, dat Hy verhoog of opgelig is aan ʼn kruis (Joh 3:14-15; vgl. ook Joh 12:32). Die kruis is daarom die grootste simbool van God se liefde. So gaan die Groot Fokus en die Groot Gebod (liefde tot God en my naaste [Mark 12:30-31]) hand aan hand.

Die Groot Fokus sou ook opgesom kon word as “ons in Christus en Christus in ons” (Rom 12:5; 16:7; 1 Kor 1:30; Rom 8:10; Gal 4:19). Wanneer Christusin ons is, is dit vanselfsprekend dat sy liefde ook in ons sal wees. Hierdie liefde word deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort, juis wanneer ons volhard in swaarkry (vgl. Rom 5:5). Ons sal ook weet dat ons met die Gees vervul word wanneer ons liefde in ons harte het. Die liefde is immers die eerste vrug van die Gees (Gal 5:22; vgl. 2 Kor 6:6). Die Bybel sê ook dat die Gees die liefde in ons harte opwek (Kol 1:8) en noem die Heilige Gees die “Gees van liefde” (Rom 15:30). Die bekende seënbede in 2 Korintiërs 13:13 verbind ook die gemeenskap van die Gees aan die liefde van God: “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almalwees”.

Een manier om hierdie liefde te ervaar en vir ander te gee is om die Here daarvoor te bid. Daarom nooi ons jou uit om die besondere gebed in Filippense 1:9-11 gereeld te bid:

“Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer” (Fil 1:9-11)

Hierdie gebed om meer liefde in my eie hart sentreer rondom Christus. En wat is die gevolg? Liefde neem toe in “begrip” (Grieks: besondere kennis) en fyn aanvoeling (Grieks: skone/estetiese optrede). Hoe meer liefde ons het, hoe meer sal ons kan onderskei waarop dinge werklik aankom. Ons sal dus die gawe van onderskeiding en besondere kennis van die Heilige Gees ontvang en hierdie liefde sal ʼn wesenlike verskil in die praktyk maak (vgl. ook 1 Kor 13, waar die liefde in die middel van die hoofstukke oor die gawes geplaas word). Ons sal met die regte dinge besig wees, met sake wat voor die troon van God sal bly staan met die oordeelsdag, omdat dit die vrug van Jesus self in ons lewe was (lees vers 11 in die ou vertaling). Daarom wil ons nooit Jesus se Groot Gebod wat Hy self vir ons gegee het in ons gemeente nalaat nie! Hierdie liefde sal ons strategieë bepaal en veroorsaak dat mense die warmte van Christus self beleef. Bid daarom nie net hierdie gebed vir jouself nie, maar vir die hele gemeente.

Liefde tot God bring ons ook noodwendig uit by lofprysing en aanbidding. Ons moet immers God liefhê met ons hele hart, hele siel, hele verstand en al ons kragte. Die Heilige Gees is ook jaloers op ons hele wese, so lief het God ons (Jak 4:5).

Laastens, ons het ook ʼn besondere gebed wat ons vir jou as nuwe lidmaat bid. Ons bid dat:

Christus deur die geloof in jou hart sal woon en dat jy in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God (Ef 3:16-19).

Die Groot Opdrag is om dissipels van Jesus te maak

Dit is Jesus se laaste opdrag aan die kerk en dit kom in al vier die Evangelies en Handelinge voor (Matt. 28:18–20; Mark. 16:15; Luk. 24:44–49; Joh. 20:21; Hand. 1:8). Soos die Groot Gebod is die Groot Opdrag nie ʼn nuwe saak in die Nuwe Testament nie, maar Jesus vervul hiermee verskeie profesieë in die Ou Testament (Gen 12:3; Ps 67; 1 Kon 8:60; Jes 25:6; Dan 7:13-14). In Matteus 28:18-20 sê Jesus:

“Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Wat beteken hierdie opdrag prakties vir gemeente-wees?


Hier word die woorde van Jesus figuurlik in ʼn trapleer voorgestel om die ryke inhoud van hierdie opdrag nader te omskryf. Lees die leertjie van onder na bo.

In die eerste plek is ons bly oor en seker van die omskrywing van ons hooftaak. Die opgestane Here het met Koningsgesag self aan ons sy gemeente se missie of “Great Co-mission” uitgespel.

Tweedens is die Groot Opdrag die uitvloeisel en hoogtepunt van die Groot Fokus en die Groot Gebod. Die Groot Opdrag wys of ons besig is om op Jesus te fokus of op onsself. Dissipels van Jesus is mense wat Hom oral volg (Joh 12:26), by Hom leer en meer soos Hy word (2 Kor 3:18). Die Groot Gebod bereik ook ʼn hoogtepunt in die Groot Opdrag. Oorweldig deur God se liefde vir ons wil ons nou getuig van God se liefde vir die wêreld (Joh 3:16), mense inlyf in sy liefdesgemeenskap (die kerk) en begelei en leer om hulle eie liefdesbediening in die wêreld te ontdek.

Derdens is dit belangrik dat die groot opdrag ʼn proses is wat by aanbidding van Jesus begin en eindig. In gehoorsaamheid aan Jesus gaan die gemeente as dissipels in die eerste plek “na buite” (vgl “al die nasies”). Jesus het immers na die wêreld toe gekom, nie na die kerk toe nie (Joh 3:16). Sy agenda is ook op die hele wêreld gerig (vgl “alle nasies”en Hand 1:8). Deur die doop word nuwe dissipels in die gemeente ingelyf en voortdurend toegerus om in sy Koninkryk te leef. Die gemeente is die toerustingskamer vir die koninkryk. Die proses word dus omraam deur aanbidding van die Koning en loop heeltyd van binne na buite: uitreiking, inlywing en lering tot uitlewing of bediening. Die uiteinde is die lewensverandering van elke dissipel en ʼn eie bediening waardeur ander mense toegerus word om Jesus in die wêreld te bely en te gehoorsaam. Meer Jesus in elkeen se lewe!

In GKL is al die bedienings ingedeel in hierdie vier groot bedieningsareas (aanbidding, uitreiking, koinonia en lering tot lewensverandering) wat uit die Groot Opdrag afgelei word.

Vierdens volg uit die groot opdrag dat die Here van ʼn dissipel vra om Hom ook met sy/haar finansiële gawes te volg. Dikwels is ons siening oor geld juis ʼn toets of ons bereid is om Jesus met oorgawe te volg en alles, nie slegs ʼn tiende nie, te gee wat nodig is (Luk 18:20-24, vgl. Mal 3:10!). Die dissipels in die eerste gemeentes het nie aan hulle geld en besittings gedink as hulle eie nie (Hand 2:45-46; 4:32, 34-35). 

Ten slotte troos dit ons dat hierdie missie haalbaar is want:

 1. Jesus is self by ons (Matt 28:20) en gee sy Gees aan ons om te kan getuig (Matt 28:18; Hand 1:8)
 2. Ek kom al reeds die Groot Opdrag na wanneer ek iemand anders beïnvloed of begelei om van Jesus te leer en Hom te begin volg. Jesus sal self deur sy Gees van so iemand ʼn gelowige (ʼn verloste-dissipel) te maak.

Alhoewel ons deel is van die Gereformeerde Kerke (GKSA), besef ons dat elke gemeente uniek is en daarom self verantwoordelik is om die relevante bedieningsvorme te ontwikkel. Hierdie is ons storie…

timeline_pre_loader

1995 - 1998

Die ontstaan van ‘n nuwe visie: Gestuur, dienend, biddend

As logiese uitvloeiding hieruit, het die wykstelsel plek gemaak vir ‘n bedieningsmodel waarin elke lidmaat in die bediening is.

2002 - 2004

Drie groot sake is geïdentifiseer as ons misie

 • Ons moet op Jesus Christus fokus (1 Kor 2:2)
 • Liefde moet die kenmerk wees van die gemeente (Groot Gebod — Mark 12:30-31)
 • Ons moet dissipels maak (Groot Opdrag — Matt 28:18-20)

2003 - 2004

Taakspan vir Roeping en Strategie

‘n “Waarderende ondersoek” word in 2004 voltooi. Hierdie proses het insette van lidmate opgelewer wat die koers van die gemeente drasties beïnvloed het. Ons roeping is opgesom, nl. Groot Fokus, Groot Gebod, Groot Opdrag en die belangrikheid van Geesvervulde leierskap en effektiewe strukture is geïdentifiseer.

Wat was die uiteinde?

 • Lidmate wil “leef soos wat Jesus geleef het” en beskikbaar wees vir mekaar en vir ander en was oortuig daarvan dat ons as gemeente nie vir onsself mag lewe nie.
 • Die toerusting van kinders is beklemtoon. ‘n Droom is gebore van ‘n kerk wat tjok en blok vol jongmense sit.
 • ‘n Sterk behoefte is uitgespreek aan inisiatiewe wat “leiding en rigting” gee en stagnasie teenwerk.

 

2004

Die onstaan van die  3 + 2 Agenda

Hierdie “agenda” omskryf God se plan vir ons roeping en dit staan vir die Groot Fokus, die Groot Gebod en die Groot Opdrag, plus Leierskap en Strukture. Die Groot Fokus, die Groot Gebod en die Groot Opdrag is later verwoord as Meer Jesus, Meer Liefde, Meer Dissipels en vat die kern saam van die gemeente se identiteit.

2004 - 2016

Die pad van Meer Jesus, Meer Liefde, Meer Dissipels

Verskeie projekte en jaartemas het gevloei uit die pad van Meer Jesus, Meer Liefde, Meer Dissipels en ons is oorweldig deur die getrouheid en seën van ons Here! In 2016 is ‘n nuwe logo vir GKL bekendgestel om die bogenoemde verder te verlig.

Menu