Bedienings

Dit is vir ons ‘n vreugde om in die Here se diens te wees en onsself as vrywillige offers te gee vir Sy bedieninge. Daar is geen grense aan God se goedheid en Sy almag nie, en daar word vir almal voorsiening gemaak. Linden Gemeente verstaan dit en leef dit uit – in mense se harte en in hul lewens.

Gereformeerde Kerk Linden se bedienings kan in vier groepe ingedeel word: AanbiddingUitreikKoinonia en Lering.

Aanbidding

Lofprysing • Gebed • Lewenswyse

Musiekbediening

Musiek speel ‘n baie belangrike rol in ons gemeente. Dit is een van die maniere om Jesus te aanbid, jou hart voor Hom uit te stort en om Hom lof te bring omdat Hy so almagtig is.

Kontakpersone:

Corita Mackridge

Koördineerder

078 608 2424

Carla Nel

Jeugdiens

082 513 3203

Gebedsbediening

Geloof is ‘n gawe van God en dit kan deur lofprysing geaktiveer word! En vir die beantwoording van gebed is geloof nodig. As God dit in jou hart wakker maak om by die gebedsgroep aan te sluit, kan jy gerus ‘n epos stuur aan bid@linden.org.za. Gebedsversoeke kan na dieselfde adres gestuur word. Alle gebedsversoeke word vertroulik hanteer.

Kontakpersoon:

Kobus Petzer

Koördineerder

082 855 5900

Los asseblief ‘n boodskap indien Kobus nie onmiddelik antwoord nie

Uitreik

Voed • Gee • Vertel • Hulp • Genade

Sopkombuis

Die sopkombuis word bedryf deur `n span en verskaf elke Woensdag en Donderdagoggende om 8vm kos aan 40 – 50 hawelose mense by die Halleluja huis op die kerkperseel. Gemeentelede maak kos by die huis en lewer dit dan by die kerk af. Elkeen kry so drie tot vier beurte per jaar. Daar word ook `n kort boodskap aan die hawelose mense gebring. Op die ander dae van die week is daar sopkombuise by naburige kerk in Linden en omgewing.

.

Kontakpersone:

Magdaleen Kemp

084 516 2125

Jolandie van Niekerk

079 217 0846

Ratang Bana – Alexandra Vigsbediening

GKL word in hierdie bediening ondersteun deur die NG Kerk Lindenpark en ander donateurs. Ratang Bana is `n NRO wat onder leiding van Ingrid Moloi hulp verleen aan kinders, jongmense en oumas wat weens vigsverwante sterftes in hulle gesinne hulp benodig, Daar is verskeie projekte wat plaasvind onder Ratang Bana. Tans is ons hoofsaaklik verantwoordelik vir maandelikse kospakkies wat by die kerk gepak word en dan na Alexandra geneem word vir verspreiding onder leiding van Ingrid.

Kontakpersoon:

Irma Krynauw

Kospakkies

083 283 3704

Tshepo — “hoop”

Tshepo is `n gemeenskaps-gebaseerde organisasie in samewerking met die Linden Fraternal van Kerke. Hulle vat ook hande met die plaaslike regering. Hulle doelwit is om programme te ontwikkel en te implementeer om mense holisies te bemagtig om onafhanklik en volhoubaar op hulle eie voete te kan staan. Tshepo is `n geregistreerde nie-regerings organisasie met `n eie webwerf www.tshepo.org.za.

GKL is een van die gemeentes wat hul ondersteun.

Kontakpersoon:

Neels Kornelius

083 556 8988

Alpha Tronkbediening

Die Alpha kursus word wêreldwyd in tronke en by gemeentes aangebied om nuwe Christene, ongelowiges en kerklos mense aan Jesus voor te stel en aan hulle die basiese beginsels van die Christelike geloof te verduidelik. Gemeentelede van GKL is deel van die span wat twee keer per jaar Vrydagoggende die Alpha kursus asook twee opvolg kursusse aanbied by Medium B- gevangenis by Leeuwkop. Op die oomblik wag die span vir kennisgewing van die gevangenis- owerhede om te hoor wanneer daar voortgegaan kan word met die kursusse.

Kontakpersoon:

Annalise Fourie

082 213 5158

Huis Mouton Linden

Huis Mouton is ‘n sateliethuis van Abraham Kriel vir seuns. Die huis word deur Abraham Kriel onderhou. GKL lidmate help met huiswerk, borg ‘n kind per maand vir toiletware of klere en raak betrokke by die ontspanningsaktiwiteite vir die kinders.

Kontakpersoon:

Jolandie van Niekerk

079 217 0846

Koinonia

Samesyn • Liefde • Omgee • Bemoedig • Gebed

Groeigroepe

Groeigroepe (ook genoem kleingroepe of selgroepe)  gaan veral oor mekaar-bediening. Dit gaan oor huiskerke, en kerkwees in die week. Dit gaan oor die gemeenskap van gelowiges. Dis die voorreg van saam bid, saam leer en saam groei! Ons is mekaar se broers en susters en geestelike familie.

Ons het mekaar só nodig! Jesus verbind ons nie net aan Homself nie, maar Hy verbind ons ook aan mekaar. Ek haal aan uit Mat 18:19–20. “Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.” Die Woord leer ons ook dat vriende mekaar vorm. Mag ons instrumente wees wat die beeld van Jesus in mekaar help uitbring. Groeigroepe is `n geleentheid waar ons almal kan dien met die gawes wat die Here ons gee. Jesus het die grootste deel van sy tyd in bediening bestee aan 12 Dissipels.

Ef 4:15–16. “Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.

Kontakpersoon:

Riaan Barnard

082 926 7028

Psalm 42 Bediening

Hierdie bediening gee raad aan gemeentelede en hul besighede wat ekonomiese probleme ondervind agv die Staat se COVID-19 inperking, Die bediening is ‘n klankbord vir mense wat leiding soek oor die pad vorentoe. Dis gratis en vertroulik.

Meer inligting

Kontakpersoon:

Mareo Bekker

082 900 8304

United

United is die bedieningsgroep vir studente en jongwerkendes. Ons kuier almal saam een keer per maand en het kampe, sowel as ander aksies.

Kontakpersoon:

Jeanette Snyders

082 798 7714

Mannebediening

Hierdie bediening het sy ontstaan in 2008 gehad met die hoofdoel om mans te ondersteun om Manne van God te wees. Die mannebediening is ‘n veilige plek waar manne in absolute vertroue oor die uitdagings in sy lewe kan gesels en die ondersteuning en liefde van mede broers kan ervaar.

Die Mannebediening staan op vier pilare in sy strewe om Manne van God te ondersteun:

 • Geestelike groei
 • Broederskap
 • Aanbidding
 • Uitreiking

Kontakpersoon:

Klaas Venter

083 460 2468

Seniorbediening

Die seniorbediening sien om na lidmate van 70 jaar en ouer. Medewerkers lê besoek af, doen voorbidding en bemoedig die seniors. Verskeie funksies in die jaar sorg dat senior lidmate saamkuier. Daar is ook ‘n senior groeigroep wat saam bybelstudie doen.

Ons bede is ook dat die seniors self nog aktief in die gemeente betrokke sal raak want daar is nêrens in die Woord ‘n afsny-ouderdom vir dissipelskap nie.

Kom en word deel van ‘n dinamiese groep wat ‘n integrale deel vorm van die Gereformeerde Kerk Linden.

Kontakpersoon:

Riana Janse van Vuuren

082 894 6406

Siekebediening

Die siekebediening besoek siek lidmate in hospitale en tuis, bemoedig hulle deur Bybellees en gebed, en luister en huil soms net saam. Ook in die vreugde van nuwe babas word gedeel.

Kontakpersoon:

Cynthia Pretorius

083 488 1884

Vrouebediening

Kom geniet, deel en beleef saam met ons God se liefde, genade en troos vir die skoner geslag.

Kontakpersone:

Marinda Aucamp

083 750 1965

Maryke Schutte

082 859 0496

Regsbediening

By die Regskliniek van die GKL kan mense hulp soek en kosteloos uitvind hoe en waar hulle antwoorde op hul regsvrae kan bekom. Dit behels ‘n enkele informele konsultasie met ‘n spesialis regspraktisyn op ons paneel. Indien die person verdere regshulp benodig na so ‘n enkele konsultasie, hang dit van die regspraktisyn af of hy/sy die hulpsoekende person verder kosteloos of teen ‘n ooreengekome tarief sal bystaan. Die regspraktisyne beskou hierdie diens aan hul naaste as die uitlewing van hul dissipelskap van Jesus Christus.

Kontakpersoon:

Louis Fourie

072 858 1888

Pa’s Ondersteuningsgroep

Pa’s bemoedig en ondersteun mekaar om te groei in geloof en om waarlik pa’s te wees wat getrou is aan die Woord. “The World Needs A Father”  – kursus word van tyd tot tyd aangebied.

Kontakpersoon:

Stefan Joubert

071 191 4202

Sarfat

“Gaan na Sarfat toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het ‘n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg.” 1 Konings 17:9

Hy gaan toe na Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar ‘n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe: “Gee my asseblief ‘n bekertjie water om te drink.” 

Wat doen ons?

 • Korttermyn, broodnodige hulp
 • Bid saam en vir hulpbehoewendes
 • Sarfat help bevestigde nood aanspreek, van GKL lidmate in die besonder, binne die grense van fondse beskikbaar.
 • Hulp verlening word op ‘n konfidensiële basis hanteer en daarom is dit nie moontlik om besonderhede van Sarfat se werksaamhede bekend te maak nie. As dit op jou hart druk om hulp by te dra vir die doel, word dit waardeer
 • Tyd, middele, kundigheid

“As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. …… Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie.” – Matteus 6:3

Wat doen ons nie?

 • Weens sosiale impak en ook goeie orde word geen geld op kampus gegee of gehou nie. 
 • Help sonder dat persoonlike verantwoordelikheid geneem word nie
 • Help sonder om afhanklikheid te skep
 • Help sonder omgee – dis nie ‘n tjekboek-bediening nie
 • Help sonder verstaan

Kontak:

Lering

Verryking • Seminare • Kursusse • Verdieping 

Preekskaaf

Preekskaaf vind twee keer per maand op ‘n Vrydag plaas. Ons predikante gee vir die groep ‘n paar tekste om te lees. Wanneer ons dan bymekaar kom, hoor ons hoe Jacob en Willem met hulle preekmaak vorder. Ons gee hulle ook ons gedagtes. Dinge wat ons nie verstaan nie, word aan ons verduidelik. Daar word ook vir siekes in die gemeente gebid.

Kontakpersoon:

Marichen Lindeque

071 685 1224

Oorwinnaars

Die Oorwinnaarsbediening het die geloofsvisie om onder die salwing van die Heilige Gees mense te lei tot genesing en bevryding van leuens asook van hulle sondige en gebroke verlede. Wanneer hul identiteit in Christus gevestig is, kan hulle Geesvervuld uitgaan om dissipels van Jesus te maak.

“..As julle aan My woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” (Joh. 8:31,32). Die hoofdoel van die Oorwinnaarsnaweek is om jou te help om jou vryheid in Christus te verstaan, te (her)ontdek en opnuut te beleef. Nege (9) areas in jou lewe word belig vanuit die waarheid van die Skrif. Daar word nie van jou verwag om enige-persoonlike dinge met ander te deel nie. Alles wat tydens die kursus gebeur is tussen jou en God.

“Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees.” (1 Kor. 12:1) Die Heilige Gees Bemagtigingsnaweek is ʼn opvolggeleentheid waar kursusgangers meer leer van die Heilige Gees en sy werking. Die fokus is op die bedieningsgawes van die Gees wat gelys word in 1 Korintiërs 12 en 14.

Die Oorwinnaarsbediening het ontstaan vanuit Bergbron Gemeente o.l.v. Ds. Stephan Briel. In 2012 het ‘n groepie van GKL se gemeentelede ‘n loodskursus by Fasiliteerders Bergbron Gemeente  bygewoon en saam begin skryf aan die kursusmateriaal. van beide gemeentes werk nou saam om kwartaalliks verskeie toerustingseleenthede by GKL aan te bied.

Kontakpersoon:

Celesté Mulder

082 372 8684

Journey

Journey se hooffokus is om as ʼn dissipelskap-program, ʼn veilige ruimte vir mense te bied om Jesus te ontmoet. Ondergeskik aan laasgenoemde, gee Journey ook toerusting aan kerke om mense met uitdagings op verhoudings- en seksuele vlak, by te staan. Journey funksioneer as ʼn program van die plaaslike gemeente. Die materiaal en opleiding word verskaf deur Journey South Africa wat ook deel vorm van Journey International. 

Kontakpersoon:

Wya van der Waal

082 300 4727

Biblioteek

GKL het ‘n groot verskeidenheid boeke en DVD’s.

Kontakpersoon:

Dieuwke Horne

082 559 3806

Nuwe Lidmaatorïenteringskursus

“Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Kom leer oor GKL se bedieningsmodel en kom ervaar ons liefdesgemeenskap. Bestaande lidmate is ook welkom.

Kontakpersoon:

Kobus Petzer

082 855 5900

Menu